99re福利在线视频播放

99re福利在线视频播放

雖恟恟無益也,猶不知比。 《难经》载五种伤寒,言温病之脉,行在诸经,不知何经之动,随经所在而取之。

热病身面发黄,面肿,心热口干,舌卷焦黄黑,身麻而臭,伏毒伤肺,中脾者死。若当阳连寸动而阴静,法当有汗而解。

下之则小便难,发汗则谵语,加温针则耳聋难言,但吐下之则遗尿,宜葳蕤汤。子今且言至道不傳人,何以傳知之乎?

动气在上,不可发汗,发汗则气上冲,正在心端,李根汤主之。 热气在表,已发汗未解,或吐下后,热毒不散,烦躁谬语,此为表虚里实,热气躁于外,故身体发斑如锦纹;或不因汗下,始得病一二日便发,皆由温疫热毒瓦斯使然也。

 善哉,子之難也,得其意。此說戒乃若小而反大,若薄而反厚。

呕者,虚烦或呕吐,脉弦细芤迟,手足微寒,胸满者,橘皮汤主之,兼治暴烦下利。吾之為德君,教化下愚,正以此天地二事為祖也。

Leave a Reply